Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid:

Voor elke door Manon Bosman Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico. Manon Bosman Personal Training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Indien Manon Bosman Personal Training toch aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Medische informatie deelnemer

Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut, zijn (als hierom gevraagd wordt) verplicht dit bij aanmelding duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.

4. Annulering opdracht personal training/coaching

De opdracht tussen Manon Bosman Personal Training en een deelnemer wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de training binnen 24 uur wordt geannuleerd, wordt 100% van de trainingskosten in rekening gebracht.

5. Annulering groepslessen

Graag tot maximaal 2 uur van te voren de groepsles annuleren. Indien mogelijk al eerder aangeven dat je verhinderd bent.

6. Tarieven/kosten

Manon Bosman Personal Training heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar – het in de opdracht overeengekomen tarief te verhogen met maximaal door het CBS verstrekte percentage inflatie in het voorgaande jaar.
Manon Bosman Personal Training is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. Het tarief schriftelijk kenbaar gemaakt aan de deelnemer.

7. Betaling/facturen

Manon Bosman Personal Training factureert de opdracht aan de deelnemer in 1 keer. De factuur wordt vóór de ingang van de opdracht verstuurd.
Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de opdracht, tenzij anders vermeld op de offerte/factuur.

8. Geheimhouding

Manon Bosman Personal Training is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...